Com a agència de publicitat de Madrid sabem que per poder desenvolupar una idea cada persona segueix un procés creatiu diferent i les fases i passos d’aquest poden determinar el fet que la idea aconsegueixi tenir èxit o fracassi.
Què és el procés creatiu? És el conjunt de fases que s’han de seguir per aplicar la creativitat i la generació d’idees davant d’un problema o repte a resoldre. Aquest procés no és fàcil de realitzar a causa de que la persona necessita realitzar una anàlisi mental per tractar de donar llum a l’obstacle amb el qual s’ha trobat. No és lineal, és circular i això vol dir que es pot tornar al principi sempre i en aquest es produeixen una sèrie de processos intermedis que ens permeten arribar a una conclusió.
Al cap i a la fi cada individu segueix el seu propi procés creatiu que dependrà de les seves habilitats mentals, els seus coneixements i la seva personalitat. El fet que siguin diferents no vol dir que no puguin aconseguir l’èxit, tots són vàlids.
Malgrat això diversos autors i teòrics al llarg dels anys han realitzat una anàlisi d’aquest tema i han tractat de definir unes fases que tots seguim en el moment en què ens enfrontem a aquest problema.
Graham Wallas en el seu llibre “L’art del pensament” divideix el procés en 4 etapes, la primera es basa en una preparació on l’individu recull informació i utilitza els coneixements que posseeix, la segona etapa és la incubació on es pensa en totes les idees i va seguida d’una inspiració en la qual es troba una solució per al problema. Finalment aquesta l’elaboració on acaba l’activitat creativa i es desenvolupa la idea.
Alex Osborno primer teòric a emprar el terme “Brainstorming” distingeix 6 fases en el procés creatiu, una primera d’orientació seguida de la preparació on es recull el material necessari, una tercera d’anàlisi on s’organitza i escull la informació necessària, seguidament es passa a una fase d’incubació i una de síntesi on es desenvolupa la idea i finalment una d’avaluació on es mira el resultat.
 
Webb Young en el llibre “Tècniques de producció d’idees” estableix 5 etapes, en la primera es realitza una recerca del material per poder dur a terme el procés, a continuació es fa una incubació i una elaboració mental per triar les idees útils i les que no ens poden servir i organitzar els nostres pensaments, finalment s’aconsegueix un enllumenament a la idea on aquesta queda definida ia continuació de configura i es desenvolupa per així poder enfrontar-nos al obstacle davant del qual ens trobem.
 
Les característiques personals de cada individu defineixen el camí a seguir en aquest procés, però en la majoria dels casos de forma inconscient se segueix alguna de les fases dels autors que han abordat el tema i que han aconseguit establir uns passos per facilitar la realització d’aquest procés d’anàlisi mental amb fins comunicatius.

I fins aquí el post d’avui V3rtice, esperem que us serveixi d’ajuda en el moment d’haver de desenvolupar una idea o enfrontar-se a un repte i que us permeti treballar l’eina i habilitat de la creativitat.